December 7, 2023

Pankit voivat toimia etulinjassa kestävän kaupan rahoituksen kuilun kuromisessa ja vihreän elpymisen tukemisessa COVID-19:n jälkeisenä sisällyttämällä ESG-tarkistuksia, edistämällä yhteistyötä ja osallisuutta sekä valtavirtaistamalla digitaalisia ratkaisuja.

Kestävän kehityksen ilmaantuminen kaupassa

Siitä lähtien, kun YK:n kestävän kehityksen tavoitteet julkaistiin YK:n Global Compactin rinnalla, vastuulliset yritykset ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta tehdä yrityksistään kannattavia ja samalla ansaita kestävää tuottoa osakkeenomistajilleen. Useat sidosryhmät ovat alkaneet miettiä uudelleen olemassa olevia malleja, toimeksiantoja ja käytäntöjä, jotka koskevat kestävää ja vastuullista tuotantoa kaikissa toimitusketjuissa kaupan alalla.

Sidosryhmien lisääntynyt valvonta pakottaa hallitukset sisällyttämään kestävän kehityksen kehityspolitiikkaansa ja sijoittajia kohdistamaan pääomaa uudelleen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien tekijöiden huomioimisen jälkeen. Samaan aikaan asiakkaat vaativat vihreämpiä tuotteita ja suurempaa läpinäkyvyyttä koko toimitusketjussa. Nämä muuttuvat trendit käyvät ilmi tuoreesta HSBC Sustainable Financing and Investing Survey -tutkimuksesta, joka osoittaa, että 98 % liikkeeseenlaskijoista tekee muutoksia kohti kestävää kehitystä, 58 % sijoittajista pohtii kestävyyttä joskus ja 59 % sijoittajista ei vielä huomioi kestävyyttä, mutta aikoo tehdä niin pian. Lisäksi, koska COVID-19 kitkee olemassa olevia toimintoja ja häiritsee toimitusketjuja, siitä on monin tavoin tullut ESG-kerroin, joka rakentaa oikeudenmukaisuutta ja joustavuutta toimitusketjun jokaisessa vaiheessa suojatakseen haavoittuvia alueita ja yhteisöjä haitallisilta ESG-vaikutuksilta.

Puutteita kestävän kaupan rahoituksessa

Yhteiset standardit
Pääomamarkkinoilla on käytössä ICMA:n vuonna 2012 julkaisemat Green Bond Principles -periaatteet ja velkamarkkinoilla LMA:n määrittelemät Green Bond Principles -periaatteet, jotka ohjaavat kestävän kehityksen rahoituksen käsitteellistä ja sovellettua käytäntöä. Kestävällä kaupan rahoituksella ei kuitenkaan ole yhteisiä standardeja. Markkinaohjeiden puuttuminen ja sovellettavien vapaaehtoisten standardien, sertifiointijärjestelmien ja muiden lähestymistapojen virheellinen soveltaminen ovat luoneet markkinoille haasteita.

Markkinoiden määritelmä
Tällä hetkellä kestävää kaupan rahoitusta ei ole määritelty riittävästi. Määritelmän määrittäminen on monimutkaista, koska kaupan rahoitukseen sisältyy liiketoimia useiden lainkäyttöalueiden, monimutkaisten toimitusketjujen ja eri alojen välillä verrattuna pääoma- tai velkamarkkinoihin, joilla toimijat, toiminnot ja tarpeet ovat standardoituja. Heterogeeniset määritelmät ovat vahingoittaneet näiden markkinoiden uskottavuutta vihreän pesun vuoksi. Käytännössä kauppatapahtumat merkitään epätarkasti kestäviksi ilman varmennuskeinoja. On myös muita riskejä, kuten rahoitusvirtojen uudelleenbrändäys ilman toimialojen välisten pääomaerojen kustannusten lisä- ja epäasianmukaista säätöä.

Politiikan esteet
Edistääkseen ja kannustaakseen kestävää kauppaa ja käytäntöjä hallitusten on yhteistyössä teollisuuden kanssa laadittava yhdenmukaistettuja politiikkoja ja mekanismeja, kuten vihreitä protokollia ja ESG-politiikkaa, jotka pitävät mielessä sekä suurten että pienten toimijoiden edut. Tällä hetkellä suuret monikansalliset yhtiöt ja niiden pankkikumppanit ovat tehneet suurimman osan aloitteista tällä alalla. Yksityisen sektorin sijoituksissa muodissa olevat rahoitusvälineet ovat tyypillisesti sellaisia, jotka alentavat sijoituksen riskiä tai ne, jotka alentavat erilaisten panosten kustannuksia. Jotkut pankit myös kannustavat toimittajia noudattamaan kestäviä periaatteita tarjoamalla edullisia rahoituskorkoja. Tällaiset lähestymistavat eivät kuitenkaan ole optimaalisia, koska niillä joko tuetaan rahoitusta tai siirretään kestävien toimittajien valtuustietojen vahvistamisesta aiheutuvat kustannukset instituutioille ja niiden pankkikumppaneille.

Pankkien rooli
Harkitse kestävää kaupan rahoitusta vaihtoehtoisena kasvukeinona
Standard Chartered Opportunity 2030 -raportin mukaan sijoitusmahdollisuuksia on n. Kehittyvillä markkinoilla on saatavilla 10 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria kestävän rahoituksen tarjoamiseksi pienemmillä kustannuksilla ja paremmalla tuotolla. Nämä markkinat ovat keskeinen osa globaaleja toimitusketjuja, mutta niillä ei ole tarvittavia valmiuksia investoida kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Pankit voivat vastata tähän kysyntään ja tilaisuuteen tarjota innovatiivisia ratkaisuja rahallistamalla koko kestävän toimitusketjun rahoittajien, yritysten ja toimittajien välisillä ESG-transaktioiden välisillä yhteyksillä. Tämä malli vahvistaisi suhteita sidosryhmien kesken jaettujen etujen kanssa.

Upota ESG-kehykset yrityksen riskinarviointeihin
Pankit joutuvat yhä useammin julkistamaan enemmän tietoa toimintatavoistaan ja rahoittamisestaan. Tämä on johtanut yhteisiin ponnisteluihin ja vertaispaineeseen liittyä aloitteisiin, kuten Climate Action 100+, siirtyäkseen pois hiili-intensiivisistä teollisuudenaloista. Pankit voivat auttaa asiakkaitaan saavuttamaan erityiset kestävän kehityksen tavoitteet sisällyttämällä ESG-tarkistukset osaksi asiakkaan käyttöönottoprosessia, rahoituskriteerejä ja rajoittamalla altistumista toimintoille ja omaisuuserille, joilla on haitallisia ESG-vaikutuksia. Kun näillä syntyvillä markkinoilla tehdään enemmän transaktioita, pankeilla on selkeämpi käsitys erilaisista riskeistä koko rahoitussyklin ajan ja niiden mahdollisista maine-, luotto- ja sääntelyvaikutuksista päivittäiseen liiketoimintaan. Menestyksen laajuus riippuu todennäköisesti siitä, saavatko pankit monikansallisilta yhtiöiltä, hallituksilta ja monenvälisiltä instituutioilta tukea palkitakseen ESG-tavoitteensa saavuttavia toimittajia parempien rahoitusehtojen avulla.

Osallistu vuoropuheluun ja edistä yhteistyötä
Pankkien on johdettava vaikuttamis- ja tietoisuuspyrkimyksiä tekemällä tiivistä yhteistyötä yritysten, yliopistojen, hallitusten, ammattiliittojen, sääntelyviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa osana työryhmiä. Esimerkiksi ICC Banking Commissionin “Kestävän kaupan rahoituksen työryhmällä” on johtava rooli

1) työkalun luomisessa tiettyyn hyödykkeeseen tai alkuperämaahan liittyvien ESG-riskien tunnistamiseksi, 2) ohjeiden laatimisessa ESG-riskien arvioimiseksi suhteessa kestävään kaupan rahoitukseen ja

3) sidosryhmien kouluttaminen. Tällaisilla aloitteilla voidaan varmistaa sellaisten toimialastandardien oikea-aikainen kehittäminen ja hyväksyminen, jotka täyttävät kestävän kehityksen keskeiset periaatteet eli läpinäkyvä raportointi, riippumaton vastuu ja vahva hallinto.

Samoin Banking Environment Initiativen ja International Finance Corporationin kestävän lähetyksen remburssi, jonka on ohjannut Cambridge Institute for Sustainability Leadership, osoittavat, kuinka julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet mahdollistavat alennettuun rahoitukseen kumppanipankeissa kestävästi tuotettujen hyödykkeiden kaupassa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *